Jan 05      ♥ 4450     source     /    SHIT , FUCK , chanyeol , exo , 
Oct 05      ♥ 1379     source     /    chanyeol , exo , 
Aug 04      ♥ 8149     source     /    /SLASHES WRIST , chanyeol , exo , 
Aug 02      ♥ 2026     source     /    exo , chanyeol , 
Aug 02      ♥ 1882     source     /    chanyeol , exo , 
Aug 02      ♥ 838     source     /    kyungsoo , chanyeol , exo , 
O M F G why?? щ(゚Д゚щ) 

Jul 08      ♥ 1954     source     /    chanyeol , exo , 
Jun 06      ♥ 5837     source     /    krisyeol , otp , kris , chanyeol , exo , 
Jun 06      ♥ 6063     source     /    exo , chanyeol , cutie ,