Jan 05      ♥ 4207     source     /    SHIT , FUCK , chanyeol , exo , 
Oct 05      ♥ 1378     source     /    chanyeol , exo , 
Aug 04      ♥ 8151     source     /    /SLASHES WRIST , chanyeol , exo , 
Aug 02      ♥ 2027     source     /    exo , chanyeol , 
Aug 02      ♥ 1870     source     /    chanyeol , exo , 
Aug 02      ♥ 817     source     /    kyungsoo , chanyeol , exo , 
O M F G why?? щ(゚Д゚щ) 

Jul 08      ♥ 1953     source     /    chanyeol , exo , 
Jun 06      ♥ 5813     source     /    krisyeol , otp , kris , chanyeol , exo , 
Jun 06      ♥ 6065     source     /    exo , chanyeol , cutie ,